Porušuje dotyk se psem wudu? Vše, co potřebujete vědět

post-thumb

Porušuje dotek psa wudu

Wudu, známé také jako očista, je rituální očista, kterou muslimové provádějí před modlitbou. Je důležitou součástí islámské víry a zahrnuje omytí určitých částí těla předepsaným způsobem. Existují však určité úkony nebo látky, o nichž se má za to, že wudu porušují, a jedním z často diskutovaných témat je, zda dotek psa zneplatňuje rituální očistu.

Obsah

V islámském učení jsou psi považováni za nečistá zvířata a existují konkrétní pokyny, jak s nimi zacházet. Někteří učenci tvrdí, že dotyk se psem přímo ruší wudu, zatímco jiní se domnívají, že nikoli. Rozdíl ve výkladu vyplývá z různých hadísů (výroků proroka Mohameda) a jejich rozdílného výkladu učenci v průběhu času.

Jedním z hadísů, který je v této debatě často citován, je vyprávění, v němž Prorok Muhammad údajně řekl: “Pokud pes olízne nádobí někoho z vás, ať vyhodí vše, co v něm bylo, a nádobí sedmkrát omyje.” Tento hadís naznačuje, že psí sliny jsou nečisté, ale výslovně neříká, že dotyk se psem porušuje wudu.

Jiná myšlenková škola tvrdí, že vzhledem k tomu, že dotek nečistých látek, jako je moč nebo výkaly, ruší wudu, měl by ho rušit i dotek psa. Domnívají se, že nečistota psa se šíří fyzickým kontaktem podobně jako jiné nečisté látky. Tento výklad však není všeobecně uznáván a názory učenců se liší.

V konečném důsledku je otázka, zda dotyk se psem ruší wudu, věcí osobního výkladu a přesvědčení. Muslimové by se měli poradit se svými místními imámy nebo učenci, aby porozuměli konkrétním pravidlům v rámci své komunity. Vždy je důležité usilovat o poznání a snažit se co nejlépe dodržovat učení islámu.

Pochopení pojmu wudu

Wudu, známé také jako omývání, je rituální očistný proces, který muslimové provádějí před vykonáním některých bohoslužebných úkonů, jako je modlitba a dotýkání se Koránu. Je důležitou součástí islámské víry a má duchovní význam.

Wudu zahrnuje omytí určitých částí těla specifickým způsobem, který zajišťuje čistotu a očistu. Akt provádění wudu je považován za prostředek fyzické i duchovní očisty, neboť symbolizuje odstranění nečistot a připravenost k účasti na úkonech uctívání.

Mezi hlavní zásady wudu patří:

 • Úmysl (nijja): Před zahájením očisty musí mít člověk úmysl vykonat ji pouze za účelem splnění náboženského požadavku.
 • Pořadí: Existuje určité pořadí, ve kterém by se měly jednotlivé části těla během wudu omývat. Obvykle se začíná umytím rukou, následuje opláchnutí úst a nosu, umytí obličeje, rukou, utření hlavy a nakonec umytí nohou.
 • Důkladnost: Každá část těla, kterou je třeba omýt, by měla být omyta důkladně, aby žádné místo nezůstalo suché nebo neumyté. To zahrnuje i mytí mezi prsty na rukou a nohou.
 • Pořadí: Pořadí a posloupnost mytí částí těla během wudu jsou důležité a měly by být důsledně dodržovány.

Některé úkony navíc mohou wudu přerušit a vyžadují, aby je člověk provedl znovu. Příkladem takových činností je vypouštění plynů, použití toalety, zvracení a sexuální aktivity.

Je důležité si uvědomit, že pojetí wudu se může v různých myšlenkových směrech islámské víry mírně lišit. Základní principy a cíle však zůstávají stejné - dosáhnout stavu čistoty a připravenosti k uctívání.

Co je wudu?

Wudu, známé také jako omývání, je rituální očistný proces, který muslimové provádějí před určitými úkony uctívání, jako je modlitba nebo dotýkání se Koránu. V islámu je to důležitá praxe, protože symbolizuje duchovní čistotu a připravenost k vykonávání bohoslužby.

Wudu zahrnuje následující kroky:

 1. Úmysl: Osoba, která hodlá wudu vykonat, by měla mít v úmyslu očistit se kvůli Alláhovi.
 2. Začít Alláhovým jménem: Před zahájením wudu by osoba měla odříkat frázi “Bismillah”, což znamená “Ve jménu Alláha”.
 3. Mytí rukou: Osoba by si měla nejprve umýt ruce až po zápěstí a dbát na to, aby se voda dostala na všechny části rukou.
 4. Vyplachování úst: Osoba by měla nabrat hrst vody a vypláchnout si ústa, přičemž by měla dbát na to, aby vodu rozmáchla a vyplivla.
 5. Očista nosu: Vyčistěte si ústa a nosní dutinu: Osoba by si měla pravou rukou nabrat vodu do nosních dírek a levou rukou ji vysmrkat.
 6. Mytí obličeje: Umyjte si nos a nos: Osoba by si měla stříknout vodu na obličej a pokrýt všechny části od čela až po bradu.
 7. Mytí předloktí: Osoba si omyje předloktí: Začněte pravým předloktím, osoba by si měla umýt předloktí až k loktům. Poté by měla postup zopakovat s levým předloktím.
 8. Otírání hlavy: Umyjte si předloktí: Osoba by si měla namočit ruce a otřít si celou hlavu, přičemž by měla začít zepředu a postupovat směrem dozadu.
 9. Mytí nohou: Umyjte si ruce a nohy: Osoba by si měla umýt každou nohu, počínaje pravou nohou až ke kotníkům. Měla by zajistit, aby se voda dostala do všech částí chodidla.
 10. Posloupnost a opakování: Je důležité dodržet pořadí těchto kroků a třikrát je zopakovat.

Wudu není jen fyzická očista, ale také duchovní proces. Věří se, že očišťuje tělo, mysl i duši a umožňuje muslimům přistupovat k Alláhovi s úctou a pokorou.

Je důležité, aby muslimové wudu udržovali až do jeho přerušení. Dotek psa obecně neznamená přerušení wudu, pokud se sliny nebo vlhkost psa nedostanou do kontaktu s tělem nebo oděvem člověka. V takovém případě je třeba postižené místo omýt, aby se obnovila čistota.

Význam wudu v islámu

V islámu je wudu nezbytnou rituální očistou, kterou je třeba provést před některými úkony uctívání, jako je například obětování salah (modlitba) a recitace Koránu. Zahrnuje omytí určitých částí těla předepsaným způsobem čistou vodou.

Wudu má v islámu velký význam z několika důvodů:

 1. Očista těla: Wudu očišťuje fyzické tělo, odstraňuje nečistoty a špínu. Zajišťuje, že muslimové jsou fyzicky čistí před vykonáváním úkonů uctívání, které je v islámu považováno za zásadní aspekt duchovnosti.
 2. Duchovní příprava: Wudu není jen fyzický úkon, ale také duchovní. Předpokládá se, že má očistný účinek na duši a připravuje jedince na užší spojení s Alláhem. Prováděním wudu muslimové vstupují do stavu rituální čistoty, která jim umožňuje věnovat se uctívání se soustředěným a upřímným srdcem.
 3. Požehnání a odměny: Wudu je považováno za akt poslušnosti Alláhovým příkazům a věří se, že přináší četná požehnání a odměny. Věří se, že každá část těla umytá během wudu bude v Soudný den svědčit o poslušnosti a víře jednotlivce.
 4. Symbolika: Wudu slouží jako symbolický akt vnitřní i vnější očisty. Znamená odstranění nejen fyzických nečistot, ale také duchovních nečistot, jako jsou hříchy a negativní myšlenky. Prováděním wudu se muslimové snaží dosáhnout vnitřní čistoty a hledají odpuštění za své nedostatky.
 5. Zlepšení soustředění a koncentrace: Věří se, že wudu zlepšuje soustředění a koncentraci jedince během uctívání. Prováděním wudu jsou muslimové povzbuzováni k tomu, aby přesunuli svou pozornost od světských záležitostí k duchovní sféře a vytvořili tak příznivé prostředí pro spojení s Alláhem.

Celkově je wudu nedílnou součástí islámské bohoslužby a je považováno za nezbytný předpoklad pro vykonávání různých úkonů uctívání. Slouží k očistě těla a duše, k pěstování hlubšího spojení s Alláhem a k posílení duchovního prožitku. Muslimové se snaží provádět wudu upřímně a uvědoměle a chápou jeho význam na své duchovní cestě.

Dotýkání se psů v islámu

V islámu jsou psi považováni za nečisté a dotýkání se jich může narušit wudu, očistu prováděnou před modlitbou. Toto přesvědčení vychází z hadísů (výroků a činů Proroka Muhammada), které uvádějí, že andělé nevstupují do domu, kde je pes nebo obrázky psů.

Je však důležité poznamenat, že v islámské komunitě existují různé výklady a názory na tuto otázku. Zatímco někteří učenci přísně zakazují dotýkat se psů a považují je za nečisté, jiní se domnívají, že psi nejsou ze své podstaty nečistí a že za nečisté jsou považovány pouze jejich sliny.

Pokud jde o dotýkání se psů, doporučuje se být opatrný a vyhýbat se zbytečnému kontaktu, zejména pokud člověk vykonává modlitbu nebo jakýkoli náboženský úkon, který vyžaduje wudu. Pokud se člověk dostane do kontaktu se psem, doporučuje se postižené místo několikrát omýt vodou, aby byla zajištěna čistota.

Je důležité si uvědomit, že tato učení vycházejí z kulturního a historického kontextu doby, ve které islám vznikl. Na Arabském poloostrově, kde toto náboženství vzniklo, byli psi často spojováni se špínou a nečistotou. Postoj ke psům se však v různých kulturách a společnostech dnes může lišit.

Je třeba také zmínit, že islám podporuje soucit a laskavost vůči zvířatům. I když jsou psi považováni za nečisté, muslimové jsou přesto vybízeni k tomu, aby jim projevovali laskavost a péči. V islámské historii existují případy, kdy byli psi chováni ke specifickým účelům, například k hlídání a lovu, a byli považováni za prospěšné společníky.

Nečistota psů v islámu

V islámském učení je nečistota psů připisována především jejich slinám. Předpokládá se, že psí sliny jsou nečisté a mohou kontaminovat předměty nebo osoby, které s nimi přijdou do styku.

Je však důležité si uvědomit, že toto přesvědčení není v islámské komunitě univerzální. Někteří učenci tvrdí, že nečistota není vlastní psům, ale spíše specifickým podmínkám, jako je přítomnost slin, moči nebo výkalů.

Výjimka pro pracovní psy

I když jsou psi obecně považováni za nečisté, existuje výjimka pro pracovní psy, kteří plní specifické funkce, jako je lov, hlídání nebo pomoc postiženým osobám. Tito psi jsou z obecného nařízení o nečistotě vyňati a mohou být chováni v domácnostech.

Přečtěte si také: Proč mi můj pes ráno olizuje ruce: Co dělá váš pes, když si ráno olizuje ruce?

Výjimka pro pracovní psy je založena na praktické potřebě a výhodách, které tito psi přinášejí do lidského života. Sám Prorok Muhammad uznával užitečnost a přínos psů v určitých souvislostech.

Závěr

Závěrem lze říci, že psi jsou v islámu obecně považováni za nečisté a dotyk s nimi může porušit wudu. V islámské komunitě však existují různé výklady a názory na toto téma. Je důležité tyto názory znát a řídit se učením, které souzní s vlastním přesvědčením a chápáním náboženství.

V konečném důsledku islám podporuje soucit, laskavost a čistotu ve všech aspektech života. Muslimové by měli usilovat o dodržování osobní hygieny, úctu ke zvířatům a vyvážený přístup k náboženským praktikám.

Islámský pohled na psy

V islámu existují na psy různé názory. Někteří učenci považují psy za nečisté, zatímco jiní je považují za čistá zvířata, která lze chovat jako domácí mazlíčky. Je důležité poznamenat, že islámský pohled na psy vychází z náboženských textů a výkladů, především z Koránu a hadísů.

Přečtěte si také: Nárůst testosteronu u štěňat: Pochopení hormonálních změn u mladých psů

Korán se čistotou či nečistotou psů výslovně nezabývá, ale zmiňuje se o nich v několika souvislostech. Korán například zmiňuje příběh o společnících z jeskyně, kteří hledali útočiště v jeskyni se svým psem a byli chráněni Alláhem. To naznačuje, že psi mohou v určitých situacích sloužit pozitivnímu účelu.

Existují však hadísy (výroky a činy proroka Mohameda), které naznačují, že psi by neměli být chováni jako domácí mazlíčci, pokud se nejedná o psy pracovní, například lovecké nebo hlídací. Tyto hadísy zdůrazňují potřebu udržovat čistotu a hygienu ve svém domě a osobním prostoru.

Je důležité poznamenat, že většina muslimů považuje psy za nečisté, zejména jejich sliny. Toto přesvědčení vychází z výkladu hadísů, které uvádějí, že andělé nevstupují do domů se psy a že sliny psa je třeba sedmkrát umýt, aby se odstranila nečistota.

Navzdory těmto rozdílným názorům nemá mnoho muslimů, kteří považují psy za nečisté, k nim negativní postoj. Možná se vyhýbají přímému kontaktu se psy, ale většinou je netýrají ani jim neubližují. Za zmínku stojí také to, že někteří muslimové chovají psy ke specifickým účelům, například jako průvodce nevidomých nebo pomocníky postižených osob.

Celkově se pohled islámu na psy mezi jednotlivci a komunitami liší. Zatímco někteří považují psy za nečisté a vyhýbají se přímému kontaktu s nimi, jiní je považují za povolená domácí zvířata s určitými omezeními. V konečném důsledku je na každém jednotlivci, aby si učení islámu týkající se psů vykládal a řídil se jím na základě svého vlastního chápání a přesvědčení.

Dotýkání se psů a wudu

Jednou z otázek, které se mezi muslimy běžně objevují, je, zda dotek psa porušuje wudu (očistu), která je nutná před vykonáním některých bohoslužebných úkonů, jako je například modlitba.

V islámské tradici jsou psi často považováni za nečistá zvířata. Toto chápání vychází z hadísu (výroku) proroka Muhammada, mír s ním, kde říká: “Kdo chová psa, tomu se každý den odečte jeden nebo dva qiráty z jeho dobrých skutků.” V tomto výroku se říká: “Kdo chová psa, tomu se každý den odečte jeden nebo dva qiráty z jeho dobrých skutků.” (Sahíh al-Buchárí)

Je však důležité poznamenat, že nečistota psů automaticky neruší wudu. Většina učenců se shoduje, že dotyk se psem wudu neruší.

Podle hanafíjské školy pouhý dotek psa nezpůsobuje neplatnost wudu. To vychází z toho, že nečistota vyžaduje jistotu. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda je pes nečistý, nebo ne, jeho dotyk neporušuje wudu.

Naproti tomu školy Maliki, Shafi’i a Hanbali tvrdí, že dotek mokrého psa skutečně zneplatňuje wudu. Je tomu tak proto, že považují sliny psa za nečisté a dotek mokré srsti psa by mohl vést ke kontaktu s jeho slinami.

Je důležité objasnit, že ačkoli dotyk se psem nemusí porušit wudu, nečistotu psa je stále třeba náležitě řešit. Pokud se člověk dotkne mokré srsti psa, měl by si postižené místo umýt a voda použitá k mytí by měla být čistá (tahir).

Pokud se psí sliny dotknou oblečení nebo těla člověka, měl by si postižené místo očistit a v případě potřeby se převléknout. Doporučuje se použít vodu smíchanou se zeminou nebo jinou látkou, která odstraňuje nečistoty.

Stojí za zmínku, že někteří učenci rozlišují mezi psy chovanými jako domácí mazlíčci a psy používanými ke specifickým účelům, jako je lov nebo hlídání. V některých případech může být nečistota psů omezena na určité části jejich těla, jako jsou ústa nebo některé tělesné tekutiny.

Nakonec je důležité, aby se jednotlivci poradili se znalými učenci a vyhledali pokyny z renomovaných zdrojů, aby porozuměli podrobnostem a pravidlům týkajícím se dotýkání se psů a wudu. Názory a výklady se mohou lišit a nejlepší je řídit se pokyny vlastní myšlenkové školy.

Různé názory na nečistotu psů

Dotýkání se psa a jeho nečistota je předmětem diskusí mezi různými učenci a výklady islámského učení. Zatímco někteří učenci se domnívají, že psi jsou nečistí a jejich sliny činí člověka nečistým, jiní mají na tuto záležitost shovívavější názor.

Většinový názor: Většina učenců považuje psy za nečisté a věří, že jejich sliny jsou najis (nečistota). Svůj názor opírají o vyprávění z hadísové literatury, která zmiňují nečistotu psů a jejich slin. V důsledku toho by dotek psa přerušil wudu (očistu) a člověk by ji musel provést znovu, aby byl považován za rituálně čistého pro modlitbu.

 • Tito učenci také zmiňují, že chovat psa jako domácího mazlíčka se v islámu nedoporučuje, pokud není určen k určitému účelu, jako je hlídání majetku nebo pasení dobytka.
 • Tvrdí, že psi jsou ze své podstaty nečistá zvířata a jejich nečistota nesouvisí s žádnými konkrétními nemocemi, které mohou přenášet.

Minoritní názor: Na druhou stranu někteří učenci mají na psy a jejich nečistotu shovívavější názor. Tvrdí, že nečistota psů a jejich slin není v Koránu výslovně zmíněna a některé hadísy lze vykládat odlišně.

 • Tito učenci se domnívají, že dotek psa neporušuje wudu a že je přípustné dotýkat se psů nebo je chovat jako domácí mazlíčky.
 • Tvrdí, že nečistota psů zmiňovaná v některých hadísech souvisí s tehdejším kulturním kontextem, kdy byli psi často spojováni se špínou a nečistotou.
 • Naznačují, že pokud člověk zachovává čistotu a přijímá preventivní opatření, není kontakt se psy na škodu.
AspektVětšinový pohledMenšinový pohled
Nečistota psůPsi jsou považováni za nečistéPsi nejsou ze své podstaty nečistí
Psí slinyPsí sliny jsou najis a mohou narušit wuduPsí sliny nejsou nutně nečisté
Chov psů jako domácích mazlíčkůNedoporučuje se, pokud se nejedná o specifické účelyPovoleno, pokud je dodržována čistota

Je důležité si uvědomit, že individuální přesvědčení a kulturní zvyklosti se mohou v různých komunitách a regionech lišit. Muslimům se doporučuje, aby si vyhledávali znalosti, radili se se znalými osobami a řídili se učením, které jim osobně připadá nejpřesvědčivější a které je v souladu s jejich chápáním islámských zásad.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Je pravda, že dotyk se psem ruší wudu?

Podle některých učenců může dotek mokré srsti nebo slin psa porušit vaše wudu, zatímco jiní se domnívají, že nikoli. Je to věc výkladu a osobního názoru. Doporučuje se však před provedením očisty umýt část těla, která přišla do styku se psem.

Co je wudu?

Wudu je islámská rituální očista, která zahrnuje omytí určitých částí těla před vykonáním modlitby. Je považováno za proces fyzické i duchovní očisty.

Proč je dotýkání se psa považováno za nečisté?

V islámské tradici jsou psi považováni za nečistá zvířata a za nečisté jsou považovány i jejich sliny. Dotýkání se psa může být kvůli tomuto přesvědčení považováno za nečisté. Je však důležité poznamenat, že ne všechny školy islámského myšlení se v této věci shodují.

Co mám dělat, když se náhodou dotknu psa?

Pokud se náhodou dotknete psa, doporučuje se před provedením očisty umýt část těla, která přišla do kontaktu se psem. To má zajistit, abyste byli před zahájením modlitby ve stavu čistoty.

Existují nějaké výjimky z pravidla, že dotyk se psem přeruší wudu?

Někteří učenci se domnívají, že pokud je pes chován za určitým účelem, například jako hlídací nebo lovecký pes, dotek na něj wudu neporušuje. Je však důležité poradit se se znalým islámským učencem, abyste jasně porozuměli tomuto pravidlu.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit