Omlouvají se psi: Porozumění psímu chování a omluvám

post-thumb

Omlouvají se psi

Pokud jde o naše chlupaté přátele, majitelé psů se často ptají, zda jsou psi schopni se omluvit. Psi, kteří jsou známí svou loajalitou a náklonností, často vykazují chování, které se podobá tomu, co si my lidé vykládáme jako omluvu. Psi sice nemají stejné kognitivní schopnosti jako lidé, ale mají jedinečný způsob vyjadřování lítosti a hledání odpuštění.

Obsah

Jedním z hlavních způsobů, jak se psi omlouvají, je řeč těla. Když se pes cítí provinile nebo chápe, že udělal něco špatného, může projevovat submisivní chování. Může se jednat o stáhnutí ocasu, vyhýbání se očnímu kontaktu, přikrčení nebo dokonce přetočení na záda v submisivní pozici. Tímto chováním se snaží sdělit svým lidským společníkům výčitky svědomí a podřídit se jim.

Dalším způsobem, jak se psi omlouvají, je nabídka, kterou bychom mohli nazvat “nabídka míru”. Psi se mohou snažit uklidnit své majitele nebo usilovat o odpuštění tím, že přinesou hračky, pamlsky nebo oblíbené předměty jako způsob nápravy. Tímto chováním chtějí projevit lítost a odčinit své prohřešky, snaží se napravit pouto a obnovit harmonii mezi nimi a jejich člověkem.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli psi mohou vykazovat chování, které se podobá omluvě, nemají stejné kognitivní chápání provinění jako lidé. Místo toho jejich omluvy vycházejí z instinktivní potřeby sociální harmonie a touhy udržet si pozitivní vztah s majitelem. Pochopení tohoto chování a reagování na něj s láskou, trpělivostí a pozitivním posilováním může posílit pouto mezi lidmi a jejich psími společníky.

Psi a vyjadřování emocí

Psi jsou stejně jako lidé schopni vyjadřovat širokou škálu emocí. I když nemusí své pocity sdělovat stejným způsobem jako lidé, mají své vlastní jedinečné metody vyjadřování štěstí, strachu, hněvu, a dokonce i lásky. Pochopení těchto projevů je zásadní pro lepší pochopení emocionálního stavu psa a zajištění jeho pohody.

Řeč těla:

Jedním z hlavních způsobů, jak psi vyjadřují své emoce, je řeč těla. Vrtící ocas, zvednutá haksna a uvolněný postoj jsou znaky šťastného a uvolněného psa. Naopak stažený ocas, sklopené uši a intenzivní pohled mohou naznačovat strach nebo úzkost.

Vokalizace:

Psi jsou také hlasití tvorové a ke sdělování svých emocí používají různé zvuky. Štěkání, vrčení a vytí patří mezi nejběžnější vokalizace, kterými psi vyjadřují své emoce. Vzrušení je často doprovázeno vysokým štěkotem, zatímco nízké a dlouhotrvající vrčení může naznačovat agresi nebo strach.

Výrazy obličeje:

Věnujte pozornost výrazu tváře psa, protože může hodně prozradit o jeho emocích. Uvolněná tlama, otevřené oči a mírně vyplazený jazyk jsou známkou spokojeného psa. Naopak svraštělé čelo, zúžené oči a vyceněné zuby mohou znamenat hněv nebo agresi.

Hravost a náklonnost:

Když se pes cítí hravě nebo láskyplně, jeho řeč těla je živější. Může hrát luk, nadšeně vrtět ocasem, jemně okusovat nebo olizovat. To jsou jasné známky jejich štěstí a touhy komunikovat se svými lidskými nebo psími společníky.

Pochopení individuálních rozdílů:

Je důležité si uvědomit, že ne všichni psíci vyjadřují své emoce stejným způsobem. Někteří psi mohou mít jedinečné způsoby projevování emocí, zatímco jiní mohou vykazovat odlišné chování vzhledem ke svému plemeni nebo individuální osobnosti. Proto je nezbytné věnovat čas poznávání psa a pochopení jeho specifických projevů a vzorců chování.

Závěr

Psi jsou schopni vyjadřovat širokou škálu emocí, ale jejich způsoby komunikace se mohou od lidí lišit. Pokud budeme věnovat pozornost řeči jejich těla, vokalizaci, výrazu tváře a individuálním odlišnostem, můžeme lépe porozumět emocionálnímu stavu psa a zajistit jeho pohodu.

Příznaky výčitek u psů

I když psi nemají stejné kognitivní schopnosti jako lidé, jsou schopni cítit emoce, včetně výčitek svědomí nebo viny. Pokud jste někdy přistihli svého psa při něčem špatném a pak jste si všimli změny v jeho chování, možná vás napadlo, zda necítí výčitky svědomí. Zde je několik příznaků, že váš pes může projevovat výčitky svědomí:

 • Psi se na vás dívají smutnýma, prosebnýma očima, když vědí, že udělali něco špatného. Tento provinilý výraz často zahrnuje zvednuté obočí, rozšířené oči a mírně skloněnou hlavu.
 • Řeč těla: Psi mohou projevovat submisivní řeč těla, když se cítí provinile nebo mají výčitky svědomí. Může se jednat o krčení, stáhnutí ocasu mezi nohy, sklopení uší k hlavě nebo vyhýbání se očnímu kontaktu.
 • Ospravedlňující gesta: Někteří psi se mohou snažit uklidnit své majitele omluvnými gesty, například olizováním ruky nebo obličeje svého majitele. Tímto chováním dávají psi najevo podřízenost a snaží se získat odpuštění.
 • Vyhýbání se místu činu: Psi se mohou snažit vzdálit od místa, kde se dopustili přestupku. Mohou se vyhýbat přiblížení k rozkousané botě nebo roztrhanému polštáři, což svědčí o určitém uvědomění a pocitu viny.
 • Vyhledávání útěchy: Vyčítaví psi mohou po pokárání hledat útěchu u svých majitelů. Mohou se přitulit ke svému majiteli a hledat ujištění a odpuštění.

Je důležité si uvědomit, že ne všichni psi budou projevovat tyto známky výčitek svědomí. Každý pes je jedinečný a své emoce může vyjadřovat jinak. Navíc je nutné si uvědomit, že psi nemají stejné chápání dobra a zla jako lidé. Jejich chování je založeno spíše na instinktech pro přežití a důsledcích jejich činů než na morálním uvažování.

Faktory ovlivňující omluvné chování

Omluvné chování psa může ovlivňovat několik faktorů. Pochopení těchto faktorů může majitelům psů pomoci interpretovat jednání jejich mazlíčka a vhodně na ně reagovat.

 • Socializace: Psi, kteří byli od mládí řádně socializováni, mají větší pravděpodobnost, že budou projevovat omluvné chování. Díky interakcím s lidmi a jinými zvířaty se učí sociálním signálům a chápou důsledky svého jednání.
 • Plemeno: Různá plemena psů mohou mít různé sklony k omluvnému chování. Některá plemena jsou od přírody submisivnější a mohou projevovat více omluvných gest, zatímco jiná mohou mít menší sklon projevovat lítost.
 • Výcvik: Psi, kteří prošli řádným výcvikem a posilováním, mají větší tendenci projevovat omluvné chování. Když jsou psi vycvičeni tak, aby rozuměli povelům a reagovali na ně, jsou lépe vybaveni k tomu, aby rozpoznali, kdy udělali něco špatného, a projevili lítost.
 • Předchozí zkušenosti: Minulé zkušenosti psa, včetně případných traumat nebo týrání, mohou ovlivnit jeho schopnost nebo ochotu projevit omluvné chování. Psi, se kterými bylo dříve špatně zacházeno, mohou projevovat spíše strach nebo obranné chování než omluvu.
 • Prostředí: Prostředí, ve kterém je pes vychováván, může také ovlivnit jeho omluvné chování. U psů, kteří žijí v klidném a důsledném prostředí s jasnými pravidly a očekáváními, je pravděpodobnější, že se u nich při chybě vyvine a projeví omluvné chování.

Je důležité si uvědomit, že ne všichni psi budou projevovat omluvné chování stejným způsobem. Někteří psi mohou být ve svých pokusech o omluvu expresivnější a zjevnější, zatímco jiní mohou mít jemnější signály. Navíc v tom, jak se omluvné chování projevuje, může hrát roli individuální osobnost a temperament.

Přečtěte si také: Objevování barvy psího mateřského mléka: komplexní průvodce

Běžné omluvné chování psů

| Omluvné chování | Popis | | Náklon hlavy | Pes nakloní hlavu na stranu, často doprovázený jemným pohledem. Toto chování může naznačovat pozornost a podřízenost. | | Zvednutí tlapky | Pes zvedne jednu z předních tlapek ze země, často při zachování očního kontaktu s majitelem. Může jít o projev podřízenosti a snahu vyžádat si odpuštění. | | Nízké vrtění ocasem | Pes vrtí ocasem spíše nízko a pomalu než vysoko a bouřlivě. Může to být znamení omluvy a snahy o uklidnění. | | Olizování | Pes olizuje tvář, ruce nebo nohy svého majitele. Olizování je běžné chování spojené s hledáním ujištění a projevem podřízenosti. | | Sednutí nebo lehnutí | Pes si dobrovolně sedne nebo lehne, často v uvolněném postoji. To může být známkou podřízenosti a snahy vyhnout se konfliktu. |

Výcvik a učení omluv

Omluvy nejsou pro psy přirozeným chováním, ale správným výcvikem a vedením se mohou naučit projevovat lítost. Zde je několik tipů pro výcvik a učení psa omluvě:

 1. Vytvořte základy výcviku poslušnosti: Než začnete psa učit omlouvat se, je důležité vytvořit pevné základy základního výcviku poslušnosti. Ten zahrnuje povely, jako je sedni, zůstaň a ke mně. Výcvik poslušnosti pomáhá budovat důvěru a silné pouto mezi vámi a vaším psem, což usnadňuje učení pokročilejšího chování.
 2. Používejte pozitivní posilování: Pozitivní posilování je klíčovou součástí výcviku psa, který se omlouvá. Když váš pes po špatném činu projeví kajícné chování, jako je odvrácení pohledu, krčení se nebo vyhýbání se očnímu kontaktu, pochvalte ho a odměňte pamlsky nebo slovním potvrzením. Tím posílíte žádoucí chování a zvýšíte pravděpodobnost, že ho váš pes bude v budoucnu opakovat.
 3. Naučení “omluvného” pokynu: Zvolte konkrétní pokyn nebo povel, který psovi signalizuje, že se musí omluvit. Může to být slovo jako “promiň” nebo pokyn rukou. Dbejte na to, abyste používali konzistentní a zřetelný pokyn, který váš pes snadno rozpozná.
 4. Nacvičujte pokyn k omluvě: Jakmile si stanovíte pokyn, začněte se psem nacvičovat “omluvné” chování. Začněte tím, že si připravíte scénáře, ve kterých by se váš pes mohl chovat špatně nebo udělat chybu. Když váš pes předvede kajícné chování, dejte pokyn a poskytněte pozitivní posílení. Tento postup důsledně opakujte, dokud váš pes nezačne chápat souvislost mezi pokynem a požadovaným chováním.
 5. Buďte trpěliví a důslední: Výcvik psa k omluvě může vyžadovat čas a trpělivost. Psi se nejlépe učí opakováním a důsledností, proto je důležité být trpělivý a dodržovat pravidelný tréninkový režim. Důsledně posilujte a odměňujte požadované chování při omluvě, abyste zajistili úspěšný výsledek výcviku.
 6. Vyhněte se trestům: Je důležité si uvědomit, že při výcviku psa k omluvě by se nikdy neměly používat tresty. Tresty mohou vést ke strachu, stresu a úzkosti, což může negativně ovlivnit chování psa a jeho celkovou pohodu. Místo toho se zaměřte na pozitivní posilování a metody výcviku založené na odměnách, abyste dosáhli spokojeného a dobře vychovaného psa.

Nezapomeňte, že ne všichni psi mohou přirozeně projevovat omluvné chování a někteří psi nemusí nikdy plně pochopit nebo projevit lítost stejným způsobem jako lidé. Je důležité být trpělivý, chápavý a přizpůsobit se individuálním potřebám a schopnostem vašeho psa.

Přečtěte si také: Hnízdní chování psů: Proč váš pes rád vytváří útulné prostory?

Budování silného pouta se psem

Budování silného pouta se psem je základem šťastného a zdravého vztahu. Psi jsou společenská zvířata a touží po společnosti a uznání ze strany svých majitelů. Pěstováním silného pouta můžete posílit důvěru a spojení mezi vámi a vaším chlupatým přítelem.

1. Trávte spolu kvalitní čas

Jedním z nejlepších způsobů, jak si vybudovat silné pouto se psem, je trávit spolu kvalitní čas. To může zahrnovat procházky, hraní her nebo prostý odpočinek při sledování televize. Tím, že se budete věnovat činnostem, které vás oba baví, si vytvoříte pozitivní zážitky a posílíte své pouto.

2. Efektivně komunikujte

Komunikace je klíčová v každém vztahu a není tomu jinak ani v případě vašeho psa. K odměňování dobrého chování používejte pozitivní posilování, například pamlsky a pochvaly. To pomůže vašemu psovi pochopit, co od něj očekáváte, a posílí to žádoucí jednání.

3. Zavedení rutiny a důslednosti

Psům se daří díky rutině a důslednosti. Zavedení pravidelného rozvrhu krmení, venčení a výcviku pomůže vašemu psovi cítit se bezpečně a vybudovat si důvěru. Důslednost ve vašich očekáváních a reakcích také usnadní vašemu psovi pochopit, co od něj očekáváte a jak vás má potěšit.

4. Poskytněte psovi mentální stimulaci

Psi potřebují mentální stimulaci, která je zaměstná a zabrání nudě. Poskytněte jim interaktivní hračky, logické hry a tréninky, které budou pro jejich mysl výzvou. Mentálně stimulovaný pes bude pravděpodobněji spokojený a šťastný, což povede k silnějšímu poutu.

5. Praktikujte výcvik s pozitivním posilováním

Trénink s pozitivním posilováním je skvělým způsobem, jak si se psem vytvořit pouto. Odměňování dobrého chování pamlsky nebo pochvalou ho nejen povzbudí k opakování chování, ale také vybuduje důvěru a posílí vaše pouto. Vyhněte se metodám výcviku založeným na trestech, protože mohou poškodit pouto a vést ke strachu a úzkosti.

6. Respektujte individualitu svého psa

Každý pes je jedinečný a má svou vlastní osobnost a potřeby. Věnujte čas tomu, abyste poznali svého psa, jeho záliby a zápory, a respektujte jeho hranice. Pochopení a přizpůsobení se jejich individualitě pomůže posílit důvěru a upevnit vaše pouto.

7. Buďte trpěliví a chápaví

Vybudování silného pouta se psem vyžaduje čas a trpělivost. Pochopte, že může mít své vlastní strachy nebo traumata z minulosti, která ovlivňují jeho chování. Při řešení případných problémů buďte trpěliví, podporujte je a mějte pro ně pochopení. Čím více budete projevovat empatii a soucit, tím užší bude vaše pouto.

8. Pečujte o fyzické a emocionální potřeby svého psa.

Péče o sebe sama hraje zásadní roli při budování silného pouta s vaším psem. Zajistěte mu výživnou stravu, pravidelný pohyb a pravidelnou veterinární péči, abyste zajistili jeho fyzickou pohodu. Kromě toho věnujte pozornost jejich emocionálním potřebám a poskytněte jim bezpečné a pečující prostředí.

9. Sdílejte pozitivní zážitky

Vytvářejte se svým psem pozitivní zážitky prozkoumáváním nových míst, setkáváním se s novými lidmi a jinými zvířaty a účastí na aktivitách přátelských pro psy. Čím více pozitivních zážitků budete sdílet, tím silnější bude vaše pouto.

10. Buďte dobrým vůdcem a vzorem

Psům se daří se sebevědomým a důsledným vůdcem. Buďte pro svého psa vzorem tím, že budete projevovat klidnou a asertivní energii. Stanovte jasné hranice a buďte důslední ve svých příkazech a očekáváních. Budete-li silným a sebevědomým vůdcem, váš pes se bude cítit bezpečně a bude důvěřovat vašemu vedení.

Pamatujte, že budování silného pouta se psem je celoživotní proces. Vyžaduje úsilí, trpělivost a oddanost. Čím více času a pozornosti investujete do péče o svého psa, tím silnější bude vaše pouto, které povede k naplňujícímu a obohacujícímu vztahu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Opravdu se psi omlouvají?

Ano, psi jsou schopni se svým způsobem omluvit. Mohou projevovat submisivní chování, například sklopit uši, stáhnout ocas a vyhýbat se očnímu kontaktu, jako způsob omluvy a projevu lítosti.

Jak se psi omlouvají lidem?

Psi se mohou člověku omluvit tím, že projevují určité chování, jako je olizování rukou nebo obličeje svého majitele, jemné pošťuchování nebo dokonce převalování na záda na znamení podřízenosti a lítosti.

Dokážou psi pochopit, že udělali něco špatně?

Ano, psi jsou schopni pochopit, že udělali něco špatně. Určité činy si mohou spojovat s negativními důsledky, například s pokáráním nebo trestem, což u nich může vyvolat pocit viny nebo výčitky svědomí.

Proč se psi omlouvají?

Psi se omlouvají jako způsob, jak udržet sociální harmonii ve své sociální skupině, do které patří i jejich lidská rodina. Tím, že projevují submisivní chování a lítost, uznávají, že udělali chybu, a snaží se obnovit pozitivní vztah.

Omlouvají se všichni psi stejným způsobem?

Ne, různí psi se mohou omlouvat různými způsoby. Někteří mohou projevovat zjevnější submisivní chování, jako je krčení se nebo převalování na záda, zatímco jiní mohou jednoduše projevovat nenápadné známky, jako je vyhýbání se očnímu kontaktu nebo opatrné přibližování se k majiteli.

Mohou se psi omlouvat jiným psům?

Ano, psi se mohou omlouvat i jiným psům. Mohou používat podobné submisivní chování, jako je sklonění hlavy, vrtění ocasem v nízké poloze nebo dokonce nabídnutí úklony na hraní, což je běžné gesto naznačující přátelskost a smír.

Jak poznám, zda se můj pes omlouvá, nebo se jen bojí?

Někdy může být obtížné rozlišit, zda se pes omlouvá, nebo se jen bojí. Pokud však pes vykazuje specifické submisivní chování, jako je sklonění těla, vyhýbání se očnímu kontaktu a nabízení jemných gest, jako je olizování nebo pošťuchování, je pravděpodobnější, že se spíše omlouvá, než že by jen projevoval strach.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit